2018-19 Executive Committee


Vijaya Prakash
President

Venu Kulkarni
Vice President

Uma Shetty
Secretary

Rashmi Raghavendra
Joint Secretary

Govind Gouder
Treasurer

Goverdan Murlidhar
Joint Treasurer
 

Sundaresh K. V.
Comptroller
 

 

2018-19 Coordinators Committee


Akshata Bhat

Cultural Program


Srikanth Dharmvaram

Web


Basavaraj Devershetty

Raghavendra Maiya

Sumanth